ประวัติตำบลจอมทอง

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลจอมทอง  แต่เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านหลวง  ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2542   แต่เนื่องจากชื่อ “เทศบาลตำบลบ้านหลวง”  ไปพ้องกับชื่อของ “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง”  ทำให้ประชาชนที่ไม่ทราบเกิดความเข้าใจผิด จังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลตำบลจอมทอง” เมื่อวันที่  12 กันยายน  2543  และต่อมาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตำบลจอมทอง  ซึ่งแต่เดิมครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน  มีพื้นที่ 3.82 ตารางกิโลเมตร  เป็นครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 6.12 ตารางกิโลเมตร

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลจอมทองเป็นรูปโกฏิทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งประดิษฐานที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร      อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่   

ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลจอมทอง  ตั้งอยู่เลขที่ 299  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด)  มีพื้นที่ทั้งหมด  6.12  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ  3  ตำบล  คือ ตำบลบ้านหลวง   ตำบลข่วงเปา   และตำบลดอยแก้ว  รวมทั้งหมด   11  หมู่บ้าน

อาณาเขต            
ทิศเหนือจดหลักกิโลเมตรที่  1  หน้าวัดข่วงเปา หมู่ 11  ต.ข่วงเปา
ทิศใต้จดหลักกิโลเมตรที่  60  ถนนสายเชียงใหม่  - ฮอด
ทิศตะวันออกติดต่อบ้านสันป่าซาง หมู่ 9  ต.ข่วงเปา ลำน้ำปิงและบ้านท่าหลุกหมู่  4 ต. สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตกติดหมู่ 13ต.บ้านหลวง และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูร้อนเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  36-37 องศาเซลเซียส

- ฤดูฝน เดือน มิถุนายน – ตุลาคมอุณหภูมิเฉลี่ย  26-28 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย  15 องศาเซลเซียส