สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจ
ทำแบบสอบถาม
 
ข้อมูลพื้นฐาน
     
เพศ จำนวน(คน)
3
ชาย 24
หญิง 33
รวม 60
   
อายุ จำนวน(คน)
3
อายุ 60 ปีขึ้นไป 9
อายุ ต่ำกว่า 25 ปี 4
อายุระหว่าง 25 - 39 ปี 21
อายุระหว่าง 40 - 59 ปี 23
รวม 60
   
เรื่องที่ขอรับบริการ
3  
อื่นๆ 5  
การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 14  
การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ 1  
การขอรับเบี้ยยังชีพ 9  
การขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ 4  
การขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7  
การชำระภาษี 6  
การทะเบียนราษฎร 11  
   
ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
รายการ คะแนนเฉลี่ย ระดับ
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ อัธยาศัยดี 3.79 มาก
2.บริการด้วยความรวดเร็ว มีความเอาใจใส่ 3.88 มาก
3.เจ้าหน้าที่ตอบคำถามได้ชัดเจน น่าเชื่อถือ 4.07 มาก
4.ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน 3.68 มาก
5.ขั้นตอนการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว 3.54 มาก
6.อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย 3.46 ปานกลาง
7.จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ลานจอดรถ ทางลาด น้ำดื่ม ฯลฯ 3.72 มาก
8.มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการสารสนเทศ 3.54 มาก
     
กลับหน้าหลัก | ทำแบบสอบถาม