แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาตร์พัฒนา
แผนพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 1361 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ..................... [ 2017-10-16... ]

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ..................... [ 2017-10-11... ]

ราคากลางจัดซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย ถนนทุ่งแคบ-สันป่าหนาด หมู่ 3 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2017-09-18... ]

ราคากลางจัดซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย ถนนเข้าบ่อขยะบ้านแท่นคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2017-09-18... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวเหล็ก หมู่ 9 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2017-09-18... ]

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 - สิงหาคม 2560 ..................... [ 2017-08-22... ]

ราคากลางโครงการกั้นห้องเรียนและติดตั้งประตูอลูมิเนียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2017-08-09... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลข้วงเปา ..................... [ 2017-08-09... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันดิน หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2017-08-08... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินลำเหมืองแมด หมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2017-08-08... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ 4 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2017-07-25... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ..................... [ 2017-07-25... ]

ประกาศผลผู้ที่ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 ..................... [ 2017-07-07... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 ..................... [ 2017-07-06... ]

ราคากลางโครงการเสริมไหล่ทางหินคลุก ถนนแท่นคำ-ท่าหลุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2017-07-04... ]

ระเบียบเทศบาลฯ-ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2556 ..................... [ 2017-06-28... ]

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา-9 ..................... [ 2017-06-28... ]

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ..................... [ 2017-06-28... ]

อำนาจหน้าที่ตามมาตรา-72 ..................... [ 2017-06-28... ]

สถานที่ติดต่อตามมาตรา-73 ..................... [ 2017-06-28... ]

แผนภูมิโครงสร้างตามมาตรา-71 ..................... [ 2017-06-28... ]

ประกาศกำหนดขั้นตอนระยะเวลาการขอรับข้อมูลข่าวสารฯ ..................... [ 2017-06-28... ]

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลช่าวสาร ..................... [ 2017-06-28... ]

คำสั่งแต่งตั้ง-คกก.ข้อมูลข่าวสาร ..................... [ 2017-06-28... ]

จำนวน 1 หน้า 3 ( 71 รายการ)