แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาตร์พัฒนา
แผนพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร เข้าชมแล้ว 1793 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมืองแบะถนนเทศบาลซอย 9 ..................... [ 2018-03-08... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-03-08... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อวร้างพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 15 ..................... [ 2018-03-08... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ..................... [ 2018-02-15... ]

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง e-GP (เงินสะสม) ..................... [ 2018-02-15... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการพนังกันดิน คสล. ..................... [ 2018-02-15... ]

ราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 15 หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2018-02-13... ]

ราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง และถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง ถึงหม่ 5 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2018-02-13... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลข่วงเปา ..................... [ 2018-02-13... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าวัดดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว ..................... [ 2018-02-13... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-01-30... ]

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-01-30... ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ..................... [ 2018-01-30... ]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 - ธันวาคม 2560 ..................... [ 2018-01-08... ]

ประกาศผลผู้ชนะราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง ..................... [ 2018-01-05... ]

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน ..................... [ 2017-12-18... ]

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bdding) ..................... [ 2017-12-18... ]

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ..................... [ 2017-12-18... ]

ราคากลางงานซ่อมแซมป้ายจราจร บริเวณสี่แยกแสงเจริญ หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง ..................... [ 2017-12-13... ]

ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขท่อเมนประปา หมู่ 11 ต.ข่วงเปา ..................... [ 2017-12-12... ]

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาล (ข้าง สภ.อ.จอมทอง) หมู่ 4 ต.บ้านหลวง ..................... [ 2017-12-12... ]

จำนวน 1 หน้า 5 ( 103 รายการ)